Appendix A. List of examples

Orchestra Syntax:Header. 

0dbfs.csd

A4.csd

kr.csd

ksmps.csd

nchnls.csd

nchnls_i.csd

sr.csd

Orchestra Syntax:Block Statements. 

endin.csd

endop.csd

instr.csd

opcode_example.csd

opcode_f.csd

Orchestra Syntax:Macros. 

define.csd

define_args.csd

define.csd

define_args.csd

ifdef.csd

include.csd

Signal Generators:Additive Synthesis/Resynthesis. 

adsyn.csd

adsynt.csd

adsynt2.csd

hsboscil.csd

hsboscil_midi.csd

Signal Generators:Basic Oscillators. 

lfo.csd

lfo-advanced.csd

oscbnk.csd

oscbnk-advanced.csd

oscil.csd

oscil3.csd

oscili.csd

oscilikt.csd

osciliktp.csd

oscilikts.csd

osciln.csd

oscils.csd

poscil.csd

poscil3.csd

poscil3-file.csd

vibr.csd

vibrato.csd

Signal Generators:Dynamic Spectrum Oscillators. 

buzz.csd

gbuzz.csd

mpulse.csd

squinewave.csd

vco.csd

vco2.csd

vco2ift.csd

vco2init.csd

Signal Generators:FM Synthesis. 

crossfm.csd

fmb3.csd

fmbell.csd

fmmetal.csd

fmpercfl.csd

fmrhode.csd

fmvoice.csd

fmwurlie.csd

foscil.csd

foscili.csd

Signal Generators:Granular Synthesis. 

diskgrain.csd

fof.csd

fof2.csd

fof2-2.csd

fog.csd

grain.csd

grain2.csd

grain3.csd

granule.csd

partikkel.csd

partikkel-2.csd

partikkel-panlaws.csd

partikkelgetset.csd

partikkelgetset.csd

partikkelsync.csd

sndwarp.csd

sndwarpst.csd

syncgrain.csd

syncloop.csd

vosim.csd

Signal Generators:Hyper Vectorial Synthesis. 

hvs1.csd

hvs2.csd

hvs2-2.csd

hvs3.csd

Signal Generators:Linear and Exponential Generators. 

bpf.csd

bpfcos.csd

cosseg.csd

cossegb.csd

cossegr.csd

expcurve.csd

expon.csd

expseg.csd

expsega.csd

expsegb.csd

expsegba.csd

expsegr.csd

gainslider.csd

lincos.csd

line.csd

linlin.csd

linseg.csd

linsegb.csd

linsegr.csd

logcurve.csd

loopseg.csd

loopsegp.csd

looptseg.csd

loopxseg.csd

lpshold.csd

lpsholdp.csd

scale.csd

scale2.csd

transeg.csd

transegb.csd

transegr.csd

trigexpseg.csd

triglinseg.csd

xyscale.csd

xyscale-FLTK.csd

Signal Generators:Envelope Generators. 

adsr.csd

adsr-group.csd

envlpx.csd

envlpxr.csd

gtadsr.csd

linen.csd

linenr.csd

madsr.csd

madsr-2.csd

adsr-group.csd

mxadsr.csd

adsr-group.csd

xadsr.csd

adsr-group.csd

Signal Generators:Models and Emulations. 

bamboo.csd

barmodel.csd

cabasa.csd

chuap.csd

crunch.csd

dripwater.csd

fareylen.csd

fareyleni.csd

gendy.csd

gendy-2.csd

gendyc.csd

gendyx.csd

gendyx-2.csd

gogobel.csd

guiro.csd

lorenz.csd

mandel.csd

mandol.csd

marimba.csd

moog.csd

planet.csd

prepiano.csd

sandpaper.csd

sekere.csd

shaker.csd

sleighbells.csd

stix.csd

tambourine.csd

vibes.csd

voice.csd

Signal Generators:Phasors. 

ephasor.csd

phasor.csd

phasorbnk.csd

sc_phasor.csd

syncphasor.csd

syncphasor-CZresonance.csd

trigphasor.csd

Signal Generators:Random (Noise) Generators. 

betarand.csd

bexprnd.csd

cauchy.csd

cauchyi.csd

cuserrnd.csd

duserrnd.csd

dust.csd

dust2.csd

exprand.csd

exprandi.csd

fractalnoise.csd

gauss.csd

gaussi.csd

gausstrig.csd

gausstrig-2.csd

getseed.csd

jitter.csd

jitter2.csd

jspline.csd

lfsr.csd

linrand.csd

noise.csd

pcauchy.csd

pinker.csd

pinkish.csd

poisson.csd

poisson2.csd

rand.csd

randc.csd

randh.csd

randi.csd

random.csd

randomh.csd

randomi.csd

rnd31.csd

rnd31_krate.csd

rnd31_seed7.csd

rnd31_time.csd

rndseed.csd

rspline.csd

seed.csd

trandom.csd

trirand.csd

unirand.csd

urandom.csd

urandom_krate.csd

urd.csd

weibull.csd

Signal Generators:Sample Playback. 

bbcutm.csd

bbcuts.csd

flooper.csd

flooper2.csd

fluidAllOut.csd

fluidCCi.csd

fluidCCk.csd

fluidControl-advanced.csd

fluidEngine.csd

fluidInfo.csd

fluidLoad.csd

fluidNote.csd

fluidOut.csd

fluidProgramSelect.csd

fluidcomplex.csd

fluidSetInterpMethod.csd

loscil.csd

loscil3.csd

loscilx.csd

lphasor.csd

lposcil.csd

lposcil3.csd

lposcila.csd

lposcilsa.csd

lposcilsa2.csd

sfilist.csd

sfinstr.csd

sfinstr3.csd

sfinstr3m.csd

sfload.csd

sflooper.csd

sfpassign.csd

sfplay3.csd

sfplay3m.csd

sfplaym.csd

sfplist.csd

sfpreset.csd

sndloop.csd

waveset.csd

Signal Generators:Scanned Synthesis. 

scanhammer.csd

scanmap.csd

scanmap_matrxT.csd

scans.csd

scans-2.csd

scantable.csd

scanu-musical.csd

scanu2.csd

xscanmap.csd

xscans.csd

xscanu.csd

Signal Generators:STK Opcodes. 

STKBandedWG.csd

STKBeeThree.csd

STKBlowBotl.csd

STKBlowHole.csd

STKBowed.csd

STKBrass.csd

STKClarinet.csd

STKDrummer.csd

STKFMVoices.csd

STKFlute.csd

STKHevyMetl.csd

STKMandolin.csd

STKModalBar.csd

STKMoog.csd

STKPercFlut.csd

STKPlucked.csd

STKResonate.csd

STKRhodey.csd

STKSaxofony.csd

STKShakers.csd

STKSimple.csd

STKSitar.csd

STKStifKarp.csd

STKTubeBell.csd

STKVoicForm.csd

STKWhistle.csd

STKWurley.csd

Signal Generators:Table Access. 

oscil1.csd

oscil1i.csd

ptable.csd

ptablei.csd

tab.csd

tab.csd

table.csd

tablei.csd

tabw.csd

tab.csd

Signal Generators:Wave Terrain Synthesis. 

sterrain.csd

sterrain2.csd

wterrain.csd

wterrain2_1.csd

wterrain2_2.csd

Signal Generators:Waveguide Physical Modeling. 

pluck.csd

repluck.csd

repluck-advanced.csd

streson.csd

wgbow.csd

wgbowedbar.csd

wgbrass.csd

wgclar.csd

wgflute.csd

wgpluck.csd

wgpluck2.csd

Signal I/O:File I/O. 

dumpk.csd

dumpk-2.csd

dumpk2.csd

dumpk3.csd

dumpk4.csd

ficlose.csd

fin.csd

fini.csd

fink.csd

fiopen.csd

fout.csd

fout_ftable.csd

fouti.csd

foutir.csd

foutk.csd

fprintks.csd

fprintks-2.csd

scogen.csd

fprints.csd

hdf5read.csd

hdf5write.csd

readf.csd

readfi.csd

readk.csd

readk-2.csd

readk2.csd

readk3.csd

readk4.csd

websocket.csd

Signal I/O:Signal Input. 

diskin.csd

diskin2.csd

in.csd

inch.csd

inq.csd

inrg.csd

ins.csd

invalue.csd

mp3in.csd

soundin.csd

Signal I/O:Signal Output. 

mdelay.csd

monitor.csd

out.csd

outall.csd

outc.csd

outch.csd

outch-2.csd

outch-3.csd

outq.csd

outq1.csd

outq2.csd

outq3.csd

outq4.csd

outrg.csd

outs.csd

outs1.csd

outs2.csd

outvalue.csd

Signal I/O:Software Bus. 

chnclear.csd

chnget.csd

chnmix.csd

chnset.csd

Signal I/O:Printing and Display. 

dispfft.csd

display.csd

flashtxt.csd

print.csd

printf.csd

printk.csd

printk2.csd

printks.csd

printks2.csd

println.csd

prints.csd

printsk.csd

Signal I/O:Soundfile Queries. 

filebit.csd

filelen.csd

filenchnls.csd

filepeak.csd

filesr.csd

filevalid.csd

mp3len.csd

Signal Modifiers:Amplitude Modifiers. 

balance.csd

balance2.csd

clip.csd

compress.csd

compress2.csd

dam.csd

dam_expanded.csd

gain.csd

Signal Modifiers:Convolution and Morphing. 

convolve.csd

cross2.csd

dconv.csd

ftconv.csd

ftmorf.csd

liveconv.csd

pconvolve.csd

tvconv.csd

Signal Modifiers:Delay. 

delay.csd

delay1.csd

delayk.csd

delayr.csd

delayw.csd

deltap.csd

deltap3.csd

deltapi.csd

deltapn.csd

deltapx.csd

deltapxw.csd

multitap.csd

vdelay.csd

vdelay3.csd

vdelayx.csd

vdelayxq.csd

vdelayxs.csd

vdelayxw.csd

vdelayxwq.csd

vdelayxws.csd

Signal Modifiers:Panning and Spatialization. 

bformenc.csd

bformenc1.csd

bformenc1.csd

bformenc.csd

bformenc1.csd

hrtfearly.csd

hrtfer.csd

hrtfmove.csd

hrtfmove2.csd

hrtfearly.csd

hrtfstat.csd

hrtfstat-2.csd

locsend_stereo.csd

locsig_quad.csd

pan.csd

pan2.csd

space_quad.csd

space_stereo.csd

spat3d_stereo.csd

spat3d_UHJ.csd

spat3d_quad.csd

spat3dt.csd

spdist.csd

spsend.csd

vbap.csd

vbap4.csd

vbap4move.csd

vbap8.csd

vbap8move.csd

vbapg.csd

vbapgmove.csd

vbaplsinit.csd

vbapmove.csd

Signal Modifiers:Reverberation. 

alpass.csd

babo.csd

babo_expert.csd

comb.csd

combinv.csd

freeverb.csd

nestedap.csd

nreverb.csd

nreverb_ftable.csd

plate.csd

reverb.csd

reverbsc.csd

valpass.csd

valpass-2.csd

vcomb.csd

Signal Modifiers:Sample Level Operators. 

denorm.csd

diff.csd

downsamp.csd

fold.csd

integ.csd

interp.csd

ntrpol.csd

opa.csd

samphold.csd

upsamp.csd

vaget.csd

vaset.csd

Signal Modifiers:Signal Limiters. 

limit.csd

mirror.csd

wrap.csd

Signal Modifiers:Special Effects. 

distort.csd

distort1.csd

flanger.csd

harmon.csd

harmon3.csd

phaser1.csd

phaser2.csd

Signal Modifiers:Standard Filters. 

atone.csd

atonex.csd

biquad.csd

biquad-2.csd

biquada.csd

butterbp.csd

butterbr.csd

butterhp.csd

butterlp.csd

clfilt_lowpass.csd

clfilt_highpass.csd

diode_ladder.csd

k35.csd

k35.csd

median.csd

mediank.csd

mode.csd

tone.csd

tonex.csd

zdf_1pole.csd

zdf_1pole_mode.csd

zdf_2pole.csd

zdf_2pole_mode.csd

zdf_ladder.csd

Signal Modifiers:Standard Filters:Resonant. 

areson.csd

bob.csd

bqrez.csd

lowpass2.csd

lowres.csd

lowresx.csd

lpf18.csd

moogladder.csd

moogladder2.csd

moogvcf.csd

moogvcf2.csd

mvchpf.csd

mvclpf1.csd

mvclpf2.csd

mvclpf3.csd

mvclpf4.csd

reson.csd

resonr.csd

resonx.csd

resony.csd

resonr.csd

rezzy.csd

skf.csd

spf.csd

statevar.csd

svfilter.csd

svn.csd

tbvcf.csd

vclpf.csd

vlowres.csd

Signal Modifiers:Standard Filters:Control. 

aresonk.csd

atonek.csd

lag.csd

lagud.csd

lineto.csd

port.csd

portk.csd

resonk.csd

resonxk.csd

sc_lag.csd

sc_lagud.csd

sc_trig.csd

tlineto.csd

tonek.csd

trighold.csd

Signal Modifiers:Specialized Filters. 

dcblock.csd

dcblock2.csd

eqfil.csd

exciter.csd

filter2.csd

fmanal.csd

fofilter.csd

gtf.csd

gtf.csd

hilbert.csd

hilbert_barberpole.csd

hilbert2.csd

mvmfilter.csd

nlfilt.csd

nlfilt2.csd

pareq.csd

rbjeq.csd

zfilter2.csd

Signal Modifiers:Waveguides. 

wguide1.csd

wguide2.csd

Signal Modifiers:Waveshaping. 

chebyshevpoly.csd

pdclip.csd

pdhalf.csd

pdhalfy.csd

powershape.csd

Signal Modifiers:Comparators and Accumulators. 

cmp.csd

max.csd

max_k.csd

maxabs.csd

maxabsaccum.csd

maxaccum.csd

min.csd

minabs.csd

minabsaccum.csd

minaccum.csd

Instrument Control:Clock Control. 

clockoff.csd

clockon.csd

Instrument Control:Conditional Values. 

equals.csd

greaterequal.csd

greaterthan.csd

lessequal.csd

lessthan.csd

notequal.csd

Instrument Control:Compilation. 

compilecsd.csd

compileorc.csd

compilestr.csd

evalstr.csd

Instrument Control:Duration Control. 

ihold.csd

turnoff.csd

turnoff2.csd

turnoff3.csd

turnon.csd

Instrument Control:Invocation. 

event.csd

event_named.csd

event_i.csd

mute.csd

nstance.csd

readscore.csd

schedkwhen.csd

schedkwhennamed.csd

schedule.csd

schedulek.csd

schedwhen.csd

scoreline.csd

scoreline_i.csd

Instrument Control:Program Flow Control. 

cggoto.csd

cigoto.csd

ckgoto.csd

cngoto.csd

else.csd

elseif.csd

endif.csd

goto.csd

igoto.csd

kgoto.csd

ifthen.csd

igoto.csd

kgoto.csd

loop_-group.csd

loop_gt.csd

loop_le.csd

loop_lt.csd

tigoto.csd

tigoto2.csd

timout.csd

until.csd

while.csd

Instrument Control:Realtime Performance Control. 

active.csd

active_k.csd

active_scale.csd

cpumeter.csd

cpuprc.csd

exitnow.csd

jacktransport.csd

maxalloc.csd

prealloc.csd

Instrument Control:Initialization and Reinitialization. 

assign.csd

init.csd

nstrnum_nstrstr.csd

nstrnum_nstrstr.csd

p.csd

passign.csd

reverb.csd

pset.csd

pset-midi.csd

reinit.csd

reinit.csd

tival.csd

Instrument Control:Sensing and Control. 

checkbox.csd

changed.csd

changed2.csd

changed2a.csd

checkbox.csd

counter.csd

counter.csd

counter.csd

counter.csd

follow.csd

follow2.csd

getcfg.csd

joystick.csd

joystick-2.csd

metro.csd

metro-2.csd

metro2.csd

metrobpm.csd

miditempo.csd

p5g.csd

pcount.csd

peak.csd

pindex.csd

pindex-2.csd

pitch.csd

pitchamdf.csd

plltrack.csd

ptrack.csd

readscratch.csd

rewindscore.csd

rms.csd

rms-FLTK.csd

sensekey.csd

seqtime.csd

seqtime2.csd

sequ1.csd

sequ2.csd

setctrl.csd

setscorepos.csd

splitrig.csd

tempest.csd

tempo.csd

tempoval.csd

timedseq.csd

trigger.csd

trigseq.csd

vactrol.csd

wii.csd

readscratch.csd

xyin.csd

Instrument Control:Stacks. 

pop.csd

push.csd

stack.csd

Instrument Control:Subinstrument Control. 

subinstr.csd

subinstr_named.csd

subinstrinit.csd

Instrument Control:Time Reading. 

date.csd

dates.csd

readclock.csd

rtclock.csd

timeinstk.csd

timeinsts.csd

timek.csd

times_complex.csd

Jacko Opcodes. 

JackoAudioIn.csd

JackoAudioIn.csd

JackoAudioOut.csd

JackoAudioOut.csd

JackoFreewheel.csd

JackoInfo.csd

JackoInit.csd

JackoMidiInConnect.csd

JackoMidiOut.csd

JackoNoteOut.csd

JackoNoteOut.csd

JackoTransport.csd

Serial I/O. 

arduinoRead.csd

arduinoReadF.csd

serialBegin.csd

serialRead.csd

serialWrite.csd

Table Control. 

ftfree.csd

ftgen.csd

ftgen-2.csd

ftgentmp.csd

getftargs.csd

Table Control:Table Queries. 

array.csd

fillarray.csd

ftchnls.csd

ftcps.csd

ftexists.csd

ftlen.csd

ftlptim.csd

ftsr.csd

genarray.csd

genarray_i.csd

lenarray.csd

maparray.csd

nsamp.csd

slicearray.csd

tableng.csd

tabsum.csd

Table Control:Dynamic Selection. 

tableikt.csd

tablekt.csd

tablexkt.csd

Table Control:Read/Write Operations. 

ftaudio.csd

ftprint.csd

ftsamplebank.csd

ftsave.csd

ftset.csd

ftslice.csd

ftslice.csd

tablecopy.csd

tablefilter.csd

tablefilter.csd

tableimix.csd

tablemix.csd

tabmorph.csd

tabmorpha.csd

tabmorphak.csd

tabmorphi.csd

tabrec.csd

FLTK:Containers. 

FLpanel.csd

FLscroll.csd

FLtabs.csd

FLTK:Valuators. 

FLcount.csd

FLjoy.csd

FLknob.csd

FLknob-2.csd

FLroller.csd

FLslider.csd

FLslider-2.csd

FLtext.csd

FLTK:Other. 

FLbox.csd

FLbutBank.csd

FLbutton.csd

FLexecButton.csd

FLhvsBox.csd

FLhvsBoxSetValue.csd

FLkeyIn.csd

FLmouse.csd

FLsavesnap_simple.csd

FLsavesnap.csd

FLslidBnk.csd

FLslidBnk2.csd

FLslidBnk2Set.csd

FLslidBnk2Setk.csd

FLslidBnkGetHandle.csd

FLslidBnkSet.csd

FLslidBnkSetk.csd

FLvalue.csd

FLvslidBnk.csd

FLvslidBnk2.csd

FLxyin.csd

FLxyin-2.csd

vphaseseg.csd

FLTK:Appearance. 

FLsetcolor.csd

FLsetText.csd

Mathematical Operations:Arithmetic and Logic Operations. 

adds.csd

divides.csd

modulus.csd

multiplies.csd

opand.csd

bitwise.csd

bitwise-group.csd

bitwise-group.csd

bitwise.csd

bitwise-group.csd

bitshift.csd

bitwise-group.csd

opnot.csd

logicOR.csd

raises.csd

subtracts.csd

Mathematical Operations:Arrays. 

cbrt.csd

fmax.csd

fmin.csd

fmod.csd

hypot.csd

limit1.csd

Mathematical Operations:Comparators and Accumulators. 

clear.csd

vincr.csd

vincr-complex.csd

Mathematical Operations:Mathematical Functions. 

abs.csd

ceil.csd

ceil-2.csd

rounding-group.csd

exp.csd

exp-musical.csd

floor.csd

floor2.csd

rounding-group.csd

frac.csd

frac2.csd

int.csd

rounding-group.csd

log.csd

log10.csd

log2.csd

logbtwo.csd

powoftwo.csd

qinf.csd

qnan.csd

round.csd

rounding-group.csd

sqrt.csd

Mathematical Operations:Trigonometric Functions. 

cos.csd

cosh.csd

cosinv.csd

signum.csd

signum2.csd

sin.csd

sinh.csd

sininv.csd

tan.csd

tanh.csd

taninv.csd

Mathematical Operations:Amplitude Functions. 

ampdb.csd

ampdbfs.csd

db.csd

dbamp.csd

dbfsamp.csd

Mathematical Operations:Random Functions. 

birnd.csd

rnd.csd

rnd-advanced.csd

Mathematical Operations:Opcode Equivalents of Functions. 

divz.csd

mac.csd

maca.csd

polynomial.csd

pow.csd

product.csd

sum.csd

taninv2.csd

taninv2-advanced.csd

Pitch Converters:Functions. 

cent.csd

cpsmidinn.csd

cpsmidinn2.csd

cpsoct.csd

cpspch.csd

mtof-ftom.csd

mtof-ftom.csd

mton-ntom.csd

ntof.csd

mton-ntom.csd

octave.csd

octcps.csd

cpsmidinn.csd

octpch.csd

cpsmidinn.csd

pchoct.csd

pchtom.csd

semitone.csd

Pitch Converters:Tuning Opcodes. 

cps2pch.csd

cps2pch_ftable.csd

cps2pch_19et.csd

cpstun.csd

cpstuni.csd

cpsxpch.csd

cpsxpch_105et.csd

cpsxpch_pierce.csd

Real-time MIDI:Input. 

aftouch.csd

chanctrl.csd

ctrl14.csd

ctrl21.csd

ctrl7.csd

ctrlinit.csd

ctrls.csd

ctrls.csd

ctrls.csd

ctrls.csd

ctrls.csd

initc7.csd

massign.csd

midic14.csd

midic21.csd

midic7.csd

midictrl.csd

notnum.csd

pchbend.csd

pgmassign.csd

pgmassign_ignore.csd

pgmassign_advanced.csd

polyaft.csd

veloc.csd

Real-time MIDI:Output. 

nrpn.csd

outiat.csd

outic.csd

outipb.csd

outipc.csd

outkat.csd

outkc.csd

outkpb.csd

outkpc.csd

outkpc_fltk.csd

Real-time MIDI:Converters. 

ampmidi.csd

ampmidicurve.csd

ampmidid.csd

cpsmidi.csd

cpsmidib.csd

cpstmid.csd

octmidi.csd

octmidib.csd

pchmidi.csd

pchmidib.csd

Real-time MIDI:Generic I/O. 

midiin.csd

midiout.csd

midiout_i.csd

Real-time MIDI:Event Extenders. 

lastcycle.csd

xtratim.csd

xtratim-2.csd

Real-time MIDI:Note Output. 

midiarp.csd

midion_simple.csd

midion_scale.csd

midion2.csd

moscil.csd

noteondur.csd

noteondur2.csd

Real-time MIDI:MIDI/Score Interoperability. 

midichannelaftertouch.csd

midichn.csd

midichn_advanced.csd

midicontrolchange.csd

mididefault.csd

midinoteoff.csd

midinoteoncps.csd

midinoteonkey.csd

midinoteonoct.csd

midinoteonpch.csd

midipitchbend.csd

midipolyaftertouch.csd

midiprogramchange.csd

Real-time MIDI:System Realtime. 

mclock.csd

Signal Flow Graph Opcodes. 

alwayson.csd

connect.csd

ftgenonce.csd

inleta.csd

inletk.csd

outleta.csd

outletk.csd

Spectral Processing:STFT. 

pvadd.csd

pvbufread.csd

pvcross.csd

pvinterp.csd

pvoc.csd

pvread.csd

tableseg_tablexseg.csd

tableseg_tablexseg.csd

vpvoc.csd

Spectral Processing:LPC. 

allpole.csd

allpole-2.csd

apoleparams.csd

lpcanal.csd

lpcanal-2.csd

lpcfilter.csd

lpcfilter-2.csd

lpfreson.csd

lpread.csd

lpreson.csd

lpreson-2.csd

lpslot.csd

pvslpc.csd

resonbnk.csd

Spectral Processing:Streaming. 

binit.csd

cudanal.csd

cudasliding.csd

cudasynth.csd

part2txt.csd

partials.csd

pvsadsyn.csd

pvsanal.csd

pvsarp.csd

pvsarp2.csd

pvsbandp.csd

pvsbandr.csd

pvsbandwidth.csd

pvsbin.csd

pvsblur.csd

pvsbuffer.csd

pvsbufread.csd

pvsbufread2.csd

pvscale.csd

pvscent.csd

pvsceps.csd

pvscross.csd

pvsdemix.csd

pvsdiskin.csd

pvsdisp.csd

pvsfilter.csd

pvsfread.csd

pvsfread-2.csd

pvsfreeze.csd

pvsftr.csd

pvsftw.csd

pvsfwrite.csd

pvsgain.csd

pvshift.csd

pvsifd.csd

pvsinfo.csd

pvsinit.csd

pvsmaska.csd

pvsmix.csd

pvsmooth.csd

pvsmorph.csd

pvsmorph2.csd

pvsosc.csd

pvspitch.csd

pvstanal.csd

pvstencil.csd

pvstrace.csd

pvsvoc.csd

pvswarp.csd

pvsynth.csd

resyn.csd

sinsyn.csd

tabifd.csd

tradsyn.csd

trcross.csd

trfilter.csd

trhighest.csd

trlowest.csd

trmix.csd

trscale.csd

trshift.csd

trsplit.csd

Spectral Processing:ATS. 

ATSadd.csd

ATSadd-2.csd

ATSaddnz.csd

ATSaddnz-2.csd

ATSbufread.csd

ATScross.csd

ATSinfo.csd

ATSinterpread.csd

ATSpartialtap.csd

ATSread.csd

ATSread-musical.csd

ATSreadnz.csd

ATSsinnoi.csd

ATSsinnoi-2.csd

Spectral Processing:Loris. 

lorismorph.csd

lorisplay.csd

lorisread.csd

Spectral Processing:Other. 

centroid.csd

filescal.csd

mincer.csd

mp3scal.csd

paulstretch.csd

temposcal.csd

Strings:Definition. 

strfromurl.csd

strget.csd

strset.csd

Strings:Manipulation. 

puts.csd

sprintf.csd

sprintfk.csd

strcat.csd

strcatk.csd

strcmp.csd

strcpyk.csd

strindexk.csd

strrindex.csd

strstrip.csd

strsub.csd

Strings:Conversion. 

strchar.csd

strlower.csd

strtod.csd

strtodk.csd

strtol.csd

strtolk.csd

Vectorial:Tables. 

vtable1k.csd

vtablei.csd

vtablek.csd

vtablewa.csd

vtablewk.csd

Vectorial:Scalar operations. 

vadd.csd

vadd_i.csd

vexp.csd

vexp_i.csd

vmult-2.csd

vmult.csd

vmult_i.csd

vpow.csd

vpow-2.csd

vpow_i.csd

vpow_i-2.csd

Vectorial:Vectorial operations. 

vaddv.csd

vcopy.csd

vdivv.csd

vexpv.csd

vmap.csd

vmultv.csd

vpowv.csd

vsubv.csd

Vectorial:Envelopes. 

vexpseg.csd

vlinseg.csd

Vectorial:Random. 

vrandh.csd

vrandi.csd

Vectorial:Cellular Automata. 

cell.csd

vcella.csd

Zak Patch System. 

zacl.csd

zakinit.csd

zamod.csd

zar.csd

zarg.csd

zaw.csd

zawm.csd

zir.csd

ziw.csd

ziwm.csd

zkcl.csd

zkmod.csd

zkr.csd

zkw.csd

zkwm.csd

Plugin Hosting:DSSI and LADSPA. 

dssiactivate.csd

dssiaudio.csd

dssictls.csd

dssiinit.csd

dssilist.csd

OSC. 

oscbundle.csd

OSCmidisend.csd

OSCmidircv.csd

OSCraw.csd

OSCsend.csd

Faust Opcodes. 

faustaudio.csd

faustcompile.csd

faustctl.csd

faustdsp.csd

faustgen.csd

faustplay.csd

Remote Opcodes. 

insremot.csd

insremotM.csd

midremot.csd

Mixer Opcodes. 

Mixer.csd

Mixer.csd

Mixer.csd

Mixer.csd

Mixer.csd

Ableton Link Opcodes. 

ableton_link.csd

ableton_link.csd

ableton_link.csd

ableton_link.csd

ableton_link.csd

ableton_link.csd

ableton_link.csd

Image Processing Opcodes. 

imageopcodes.csd

imageopcodes.csd

imagegetpixel.csd

imagegetpixel-musical.csd

imageopcodes.csd

imageopcodes.csd

imagesetpixel.csd

imageopcodes.csd

Array Opcodes. 

copya2ftab.csd

copyf2array.csd

deinterleave.csd

getcol.csd

rfft.csd

interleave.csd

maxarray.csd

minarray.csd

printarray.csd

productarray.csd

reshapearray.csd

scalearray.csd

setcol.csd

rfft.csd

shiftin.csd

shiftout.csd

sumarray.csd

tab2array.csd

trim.csd

Array Operations: Fast Fourier Transform. 

fft.csd

ifft.csd

rfft.csd

irfft.csd

unwrap.csd

window.csd

Array Operations: complex numbers. 

c2r.csd

cmplxprod.csd

mags.csd

phs.csd

pol2rect.csd

r2c.csd

rect2pol.csd

Array Operations: Discrete Cosine Transform. 

dct.csd

dctinv.csd

Array Operations: dot product. 

dot.csd

Array Operations: Mel scale filterbank. 

mfb.csd

Array Operations: sorting. 

sorta.csd

sortd.csd

Array Operations: Cepstrum. 

ceps.csd

cepsinv.csd

Deprecated. 

tableiw.csd

Miscellaneous. 

directory.csd

framebuffer.csd

modmatrix.csd

nchnls_hw.csd

framebuffer.csd

pwd.csd

select.csd

system.csd

tableshuffle.csd

Utilities. 

lufs.csd